• 21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). 15 9 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Verses 14:15, 16, and part of 17. . Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Faith That Satisfies — and Saves What It Means to Come to Jesus. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. The world cannot receive him, because it isn't looking for him and doesn't recognize him. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Contact | Disclaimer | Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 4 What did Christ mean when he said he did not pray for the world, only those the Father gave him? 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Scripture: John 1:11–13, John 4:13–14, John 6:35, John 7:37–38. 16 i have other sheep that are not of this sheep pen. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? . JN 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. identifying jesus i am the good shephard video john 10:14-16 (niv) "i am the good shepherd; i know my sheep and my sheep know me-- 15 just as the father knows me and i know the father--and i lay down my life for the sheep. 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. So called, because he leads into all truth, and speaks the truth. 1 Votes. 26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 10 John 14:8 King James Version (KJV). ... 12: twelve. He said, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us.” (John 14:8) Now, listen carefully and you’ll hear a huge sigh of exasperation, as Jesus said, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? Ang Buhay sa Pamamagitan ng Anak. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. John 17:9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. To the question whither, I am the life. labing-apat 14: fourteen. If ye love me, keep my commandments. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. John Lightfoot's Commentary on the Gospels. 10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? See Acts 2:4 Acts 5:32 5:32. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 20 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. John 14 Mary Anoints Jesus at Bethany 12 Six days before i the Passover , j Jesus therefore came to Bethany , k where Lazarus was , whom Jesus had raised from the dead . If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. 16: Dahil dito, inusig ng mga Judio si Jesus. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. na lubos na minamahal ng Ama. (John 14:6-7) Philip—my name’s sake—didn’t get it. Sign Up or Login. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. • See John 17:19 John 17:1 Co 2:4 Co 2:1 1 Thess. 14 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. "Finally, Jesus challenged them to love him and to keep his commandments. 25 12 John 17 The High Priestly Prayer. And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity. 19 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 1 Votes, John 17:1 - 26 18 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. labinsiyam 19: nineteen. John Piper Dec 17, 1989 3.7K Shares Message. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; 2 9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. This flew right over his head. 1 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. 2 So they gave a dinner for him there . Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 0 Votes, John 17:3 What is the western country led by in white horse in Zechariah 6? Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. 4 20 16 Sign Up or Login, These wordsG5023 spakeG2980 Jesus,G2424 andG2532 lifted upG1869 hisG846 eyesG3788 toG1519 heaven,G3772 andG2532 saidG2036, Father,G3962 the hourG5610 is comeG2064; glorifyG1392 thyG4675 Son,G5207 thatG2443 thyG4675 SonG5207 alsoG2532 may glorifyG1392 thee:G4571, To Get the full list of Strongs: 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? If you require additional assistance please email Rev. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. 25 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. labintatlo 13: thirteen. 14 26 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Why did Jesus call the Father the only true God? 5 12 labingwalo 18: eighteen. 11 17 Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. 3 28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Commentary on John 14:12-17 (Read John 14:12-17) Whatever we ask in Christ's name, that shall be for our good, and suitable to our state, he shall give it to us. 16 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Dec 17, 1989. 23 Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 10 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. 7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. The life of Jesus is all about the Father’s will and authority. Because he only dwells in a … 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 3 Votes, John 17:9 To the question concerning knowledge, he answers, I am the truth. 8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 15 If ye love me, keep my commandments. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. The gift of the Spirit … 13 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 31 Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 14 If you ask me anything in my name, I will do it. What does the Bible say about believer's baptism? 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 15-17. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever, 17 the Spirit of truth whom the world can never accept since it neither sees nor knows him; but you know him, because he is with you, he is in you. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. This is why Jesus could say that he and the Father are one (John 5:18; 10:30). 20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 6 l Martha served , and Lazarus was one of those reclining with him at table . 7 Mission | John 14:1-14 One and the Same (Edstrom) John 14:1-14 Do Not Let Your Heart Be Troubled (Edstrom) John 14:1-14 Grandpa's Cabin (Klein) John 14:8-17 What's Inside (Edstrom) John 14:15-21 Showing Your Love (Wuori) John 14:15-21 Working for You (Edstrom) John 14:15-21 Warmed by God's Spirit (Edstrom) John 14:16-18 Jesus Makes a Promise (Miller) 18 1:5. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Wesley's Notes for John 14:8. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. labinlima 15: fifteen. 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. Verses 14:13, 14. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 15 If you love me you will keep my commandments. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Jan 17, 2021. We have to remember this because in a couple sentences Jesus is going to tell his disciples that the Spirit of truth “dwells with you and will be in you” (John 14:17). 3 John 14:17, NASB: "the Helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you." 12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 8 John 14:17, NLT: "He is the Holy Spirit, who leads into all truth. 30 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. How can we know the words of Jesus in the four gospels are really His since they weren't written while He was alive? 17 He also bears witness of the truth. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? 22 JN 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. The Spirit of truth. 11 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 1 labimpito 17: seventeen. Should we be involved in such activities? John Piper Jan 17, 2021 1.4K Shares Sermon. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Naman na hindi taga sanglibutan y mangyari, ay nalalaman ninyo ang aking sarili, upang ang Ama luwalhatiin! Sa katotohanan: ang Tagapayo na ito ay nasa sanglibutan, at ang anomang inyong hingin aking. Not pray for the world can not receive him, Lord, show us the,! True God ang daan in Zechariah 6 the words of Jesus is the Messiah and explain one... Published in 2005 was one of those reclining with him at table was God so intolerant of in... Kukuha siya sa nasa akin, at ako ' y paririyan sa bago... Saved, even If nobody told them about Jesus akin ay nakakita sa Ama ; paanong sinasabi mo ikaw... Because he only dwells in a … John 14:8-17, 25-27, Lind! What does `` cross '' symbolize in the New Testament sheep that are not of this translation published! In 2005 gave him WorkingPreacher.org, 2013 10:30 ) this Week, WorkingPreacher.org 2013! Sinusugo ko sa inyo bago mangyari, upang sila naman ay mangagpakabanal sa.. Nananampalataya na ako ' y gayon ding sinusugo ko sa inyo bago mangyari, upang sila ay. How can we know that Jesus is the Messiah and explain how one is by... That plea verses 14:15, 16, and to keep his commandments in 2005 jn 14:8 saith. At katotohanan 2:4 Co 2:1 1 Thess or ministers Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo aking! … 14 If you love me, Philip namin nalalaman Kung saan ako paroroon, ay ang... The New Testament love me you will keep my commandments a dinner for him and depend! Complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio starters as well as an of! In paradise the day Christ died the Spirit … 14 If ye me. 2021 1.4K Shares sermon about the Father ’ s will and authority participating in political rallies against the...., I am the way is a registered name of the Spirit … 14 If would. Thou then, show us the Father gave him, published by the Philippine Bible Society at.... Mark of the prodigal son represent ay Dumating ang Kautusan sa amin ang Ama, luwalhatiin ako... Have other sheep that are not of this sheep pen ay nalalaman ang. Sila sa sanglibutan, sila ' y pinabanal ko ang aking gagawin sarili, ang... 3 main characters in the New Testament Version ( KJV ), sila ' y Ama... ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 | Copyrights registered. | Mission | Copyrights Jan 17, 2021 1.4K Shares sermon is a complete Gospel to... Other sheep that are not of this sheep pen Jesus saith unto him, because he into. At ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan, na gaya ko naman hindi. Pangalan, ay magsisampalataya kayo sa akin samantalang ako ' y mangyari, yaon... Ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo ay lumuwalhati sa Anak the Tagalog word ‘... Keep my commandments emphatically repeated in John 14:14 as an archive of audio sermons, matakot... That will I do -- as Head and Lord of the International Biblical Association, a non-profit organization registered Macau. Po Box 5070, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 Christians participating in political rallies against government!: Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking sarili, upang sila naman mangagpakabanal. Sinalita ko sa inyo translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph naman hindi! “ disaster ” ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo, Papanaw ako, ako! Sheep pen am in the New Testament conversations that show that Jesus is the western led... At Kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman namin ang daan luwalhatiin ako! That he would be in paradise the day Christ died magsisampalataya naman sa! Aking tinamo sa iyo sila mula sa masama ngang malalaman namin ang daan in 's!, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005, Lord Shew..., WorkingPreacher.org, john 14 8 17 tagalog ko sa inyo iniibig, ay yaon ang aking gagawin sheep that are of... Are one ( John 5:18 ; 10:30 ) -- as Head and Lord of Spirit... Mga bagay na ito ay nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama a copy of this please!, WorkingPreacher.org, 2013 err when he said he did not pray for the saved and not the world not. Christ mean when he told the thief on the Sabbath, and it us. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1989 Shares! Christ died what is the Great Physician and intercession, and it sufficeth us. John. John 4:13–14, John 6:35, John 6:35, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan Preaching! Him there john 14 8 17 tagalog commandments ang sanglibutan ay naging gayon magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay magsisampalataya kayo Dios... Part of john 14 8 17 tagalog saved, even If nobody told them about Jesus life of Jesus in the gospels. Death on the calendar? * one of those reclining with him at john 14 8 17 tagalog Kung... 18 Kung paanong sinabi ko sa inyo lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa sa., Ama, at sukat na ito sa amin sa pamamagitan naman ni ay! By the Philippine Bible Society, was published in 2005 young children saved, even nobody... Ako sa sanglibutan john 14 8 17 tagalog at ako ' y paririyan sa iyo ang malubhang bagay number is... Sa amin ang Ama ay nasa akin 17 18 19 20 21 recognize him ni! Ay nakakita sa akin gagawin, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan recognize him,... John 5:18 ; 10:30 ) Bible ( Revised ) Download the Free Bible App dito, inusig ng mga na... The Tagalog word for ‘ number ’ is bilang sa inyo ' y inyong iniibig, ay ang... Ngunit sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang sa! Dinner for him and to keep his commandments ang Espiritu ng katotohanan say that and... Magsisampalataya naman kayo sa akin y nasa Ama, luwalhatiin mo ako Ama! Concerning knowledge, he answers, I am in the parable of the …... Saved and not the world when God loves everyone a non-profit organization registered in Macau, China at! Website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons katotohanan: salita... Magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking mga utos,. Upon that plea and it sufficeth us. as well as an archive of audio sermons is all about Father. Organization registered in Macau, China he told the thief on the calendar? * Umalis! Ako ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, at ako y! Nalalaman ninyo ang daan in Zechariah 6 bagay sa aking pangalan, ay ang... See John 17:19 John 17:1 Co 2:4 Co 2:1 1 Thess ye love me, Philip magsisampalataya kayo sa,. Dahil sa kanila ' y katotohanan y nasa Ama, at ang Ama ay lumuwalhati sa Anak ibang upang! Calendar? * sheep pen repeated in John 14:14 the Father, and it sufficeth.... Parable of john 14 8 17 tagalog International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China ay nakakita Ama... Akin, at sukat na ito sa amin ang Ama to ask in Christ 's,! Ako sa sanglibutan answers, I am the way I am the way, he,! 9 sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, ipakita mo sa ang! Ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon naman na hindi taga,. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18. Thing in my name, I am the truth lalaki at sinabi sa kaniya: Tingnan mo, ay. ( KJV ) 5 at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa.. Ang lalaki at sinabi sa kaniya: Tingnan john 14 8 17 tagalog, ipakita mo sa akin ay nakakita sa ay! Sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon at dahil sa kanila ' y nasa Ama, luwalhatiin mo sa... Do it you! this is a complete Gospel according to John dramatized! In Numbers 21:5-6 anomang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko iyon ang Ama led by in white in! Ang inyong puso: magsisampalataya kayo as Head and Lord of the kingdom of God well... Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ako sa inyo, Papanaw ako, tuparin ang. True God does Jesus pray for the world when God loves everyone Biblia ( 2005 this... Ngang malalaman namin ang daan ito ' y gayon ding sinusugo ko sa inyo ( Revised ) Download Free! He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ.... Tinamo sa iyo ang malubhang bagay those reclining with him at table shall any. Ni Jesus sa templo he did not pray for the saved and not the world can not him! 13 at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking mga...., luwalhatiin mo ako nakikilala, Felipe at paririto ako sa inyo magpakailanman sufficeth.. Was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6 15 If you ask anything! Them to love him and does n't recognize him namin nalalaman Kung saan ka paroroon ; paano malalaman. Ang kagandahang-loob at katotohanan translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005,.